BASES DE PARTICIPACIÓ

A continuació es detallen els termes i condicions de participació a la Sant Feliu Maker League, la Lliga Maker del Cicle Integral de l’Aigua (en endavant, “SFML2018” o “Programa”), promoguda per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant, “Aigües de Barcelona”), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La SFML2018 està sotmesa a les presents bases legals, així com a possibles desenvolupaments de les mateixes, i les decisions del jurat que seran finals i vinculats per a tots els participants del Programa.

1. CONTEXT I OBJECTIUS

La SFML és un programa d’innovació oberta impulsat per Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que neix amb l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada creatiu de Makers al municipi.

Aquest programa tindrà una duració de 50 dies per co-crear solucions innovadores a reptes plantejats envers el cicle integral de l’aigua.

Comptarà amb 20 participants Maker, que els uneix la seva passió per la tecnologia, el prototipat i el codi obert, amb 16 mentors especialitzats en business, innovació i moviment maker, que acompanyaran i donaran suport als participants al llarg de tot el programa.

2. FASES Y CALENDARI

La SFML2018 es composa de 6 fases:

1.   Inscripció. La inscripció es realitzarà exclusivament a través del formulari online que s’habilitarà en el lloc web makerleague.aiguesdebarcelona.cat. El dia 14 de setembre de 2018 es tancarà el procés d’inscripció. Una vegada finalitzat el termini, es revisaran les inscripcions per seleccionar els participants més adequats, que seran informats per correu electrònic i que es seleccionaran segons consta al punt 2.2 d’aquestes bases.

2.   Selecció de participants. De tots els inscrits es portarà a terme la selecció de 20 participants, prenent com a criteris de selecció de participants els indicats al punt 5 de les presents bases.

Data de preselecció: del 10-18 de setembre  de 2018

3.    Kick-Off SFML2018: Aquest esdeveniment comptarà amb:

Data: 20 de setembre de 2018

4.   Desenvolupament de la SFML2018:

Data: Del 20 de setembre al 9 de novembre de 2018

5.   Demo Day SFML2018: Aquest esdeveniment comptarà amb:

Data: 9 de novembre de 2018

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes fases i el calendari. En aquest cas, s’informarà dels canvis a través del lloc web makerleague.aiguesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona recomana als participants visitar el lloc web per si es produís algun canvi en els horaris o localització de les activitats del Programa.

3. REPTES I PROJECTES

Es plantegen els següents dos reptes:

L’aigua ha jugat un paper vital en la creació de les societats, agrupant els nuclis de població a zones properes a grans masses d’aigua, com poden ser els rius o zones costeres. Aquesta tendència de les persones s’ha anat perdent a mesura que la qualitat de vida de les ciutats ha anat augmentant, perquè la tecnologia ho ha permès, però en el fons perdura aquest poder aglutinador que té l’aigua, encara que a vegades ens costa veure-ho. Podrien les fonts públiques i ornamentals ajudar-nos a percebre l’aigua com factor de cohesió social de la ciutat? Quin paper podria jugar l’aigua a una Sant Feliu més smart? Tot un repte, oi?

A dia d’avui, Sant Feliu de Llobregat disposa de 70 fonts públiques repartides per tota la ciutat, incloent una font d’aigua vaporitzada per a usos lúdics formada per diferents boles que desprenen aigua i que funciona en cicles de 15 minuts cada mitja hora.

L’aigua és essencial per la vida, tant per hidratar-nos, conrear, construir o per les produccions industrials. És per això que hem de fer un ús intel·ligent d’aquest recurs tan limitat.

L’agricultura es la responsable del 70% del consum global d’aigua. Com optimitzar el consum d’aigua a les explotacions agrícoles de Sant Feliu de Llobregat serà el teu objectiu si et decideixes per aquest repte.

Sant Feliu de Llobregat és un municipi amb àmplia tradició agrícola, ja sigui mitjançant el Parc Agrari del Baix Llobregat, o amb els horts que cultiven i conreen veïns del municipi a títol personal.

En els darrers any s’han generat dos espais d’horts en zona urbana: els Horts Urbans Municipals, situats al barri de Mas Lluí; i els Horts Socials, ubicats a la zona més propera al Riu Llobregat.

Els participants podran trobar informació ampliada d’aquests dos reptes al lloc web, així com més informació que es lliurarà el mateix dia del Kick-Off.

4. PREMIS

Tots els participants rebran un “Welcome Pack” el dia del Kick-Off.  

Es concediran els següents premis als participants o equips seleccionats pel jurat de la SFML2018, d’acord amb la selecció del jurat, en base als criteris de valoració dels projectes.

Els premis de la SFML2018 són:

El programa formatiu, que pot sofrir variacions per part de la Fab Academy, seria, en principi, els següent:

 

L’organització de la SFML2018 no es responsabilitzarà de possibles disputes entre els membres de l’equip en relació als premis.

Els premis poden quedar deserts per decisió del jurat de la SFML2018.

És imprescindible que totes les persones premiades (i/o els seus representants) estiguin presents durant l’acte de lliurament de premis.

Publicació dels guanyadors

La publicació dels guanyadors es realitzarà el dia del Demo Day SFML2018, durant el lliurament de premis, així com en el lloc web al finalitzar la SFML2018.

Amb la participació en aquesta SFML2018, les persones autoritzen a Aigües de Barcelona a publicar el seu nom complert i les dades pertinents facilitades al formulari d’inscripció de la SFML2018, i la seva imatge i veu, amb les finalitats, en els mitjans, i pel temps que s’indica en el document “Autorització per a la utilització de la imatge”

5. PARTICIPANTS

La SFML2018 està dirigida a totes aquelles persones majos d’edat, apassionades per la innovació, la tecnologia, el prototipat, i el codi obert, que vulguin co-crear solucions innovadores a reptes plantejats en relació amb el cicle integral de l’aigua, i amb aplicació directa al municipi de Sant Feliu de Llobregat.  

Àmbit geogràfic:

No es desestimaran les participacions a nivell nacional, tot i que l’àmbit d’aplicació dels reptes plantejats i de les dades que es lliuraran als participants, estan enfocats al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Participants:

Condicions de participació:

Criteris de selecció dels participants:

Una vegada finalitzat el període d’inscripció, es valoraran totes les inscripcions rebudes per determinar els participants de la SFML2018, essent comunicada la selecció dels participants per correu electrònic abans del seu inici.

Per seleccionar els participants es tindran en compte els següents criteris de selecció, valorant totes i cadascuna de les candidatures rebudes a través del formulari d’inscripció:

La puntuació anirà de 0 a 10 corresponent:

6. RECURSOS DISPONIBLES

Aigües de Barcelona i els col·laboradors posaran a disposició dels participants el materials i recursos disponibles per portar a terme el Programa.

Entre ells:

El programa de la SFML es confirmarà als participants mitjançant el lloc web makerleague.aiguesdebarcelona.cat, però orientativament és el següent:

Inscripcions: del 20 de juliol al 14 de setembre.

Valoració de candidatures i Selecció dels participants: Del 10 al 18 de setembre.

Aquest programa pot tenir variacions durant l’esdeveniment i seran comunicades als participants i al públic assistent.

Mentors i Tècnics:

Els participants tindran a la seva disposició mentors experts en diferents àmbits, segons s’indica al lloc web makerleague.aiguesdebarcelona.cat  

Presentació dels projectes davant el jurat:

Els equips hauran de lliurar els seus projectes en el format i el canal especificat per l’organització, abans de les 12PM del dia 4 de novembre, i es podrà requerir als participants qualsevol informació addicional que es consideri oportuna per fer una major valoració dels projectes.

El dia que es celebra el “Demo Day SFML 2018”, els projectes hauran de presentar-se en públic davant d’un jurat d’experts, a la fase final de la SFML. El jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons els criteris establerts a les següents bases.

Aquesta presentació tindrà una durada màxima de 8 minuts (subjecte a la disponibilitat horària de l’esdeveniment) i a continuació el jurat podrà realitzar les preguntes que consideri oportunes per a una millor valoració de les idees. La comunicació als guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc al final de l’acte.

Així mateix, l’organització es reserva el dret a deixar deserts els premis quan les solucions no comptin amb la qualitat mínima requerida per cadascun d’ells.

Drets i obligacions dels participants:  

Informació Addicional:

L’organització no es fa responsable de cap cas de robatori, pèrdua o deteriorament de qualsevol objecte personal de qualsevol participant.

L’organització de la SFML2018 facilitarà:

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES

Els projectes que no compleixin amb els requisits exigits a les presents bases, podran ser desqualificats automàticament.

Els tres projectes guanyadors es seleccionaran en base als següents criteris:

Presentació (10%)

Compliment del temps establert (30%)

Qualitat de la presentació (70%). Seguiment de les pautes d’un pitch emprenedor.

Idea (30%)

Oportunitat, àmbit d’actuació i coneixement de la necessitat (30%)

Proposta de valor/Beneficis aportats (30%)

Caràcter disruptiu de la idea (40%)

Solució (40%)

Tecnologies Maker implementades (10%)

Disseny i Robustesa del Prototip i la solució (30%)

Grau d’innovació de la solució (30%)

Escalabilitat y replicabilitat (30%)

Equip i Metodologia (20%)

Treball en equip (50%) i procés (participació a la plataforma online, a les activitats offline, interacció amb els mentors i amb la resta d’equips…) (50%)

8. JURAT I MENTORS

El jurat estarà format per experts de reconeguda trajectòria del sector del cicle integral de l’aigua, la innovació, la tecnologia, i la comunicació.

No podran ser membres del jurat les persones representants que tinguin o hagin tingut algun vincle professional de qualsevol índole amb alguns dels participants que optin al premi, ni vinculades familiarment als mateixos.

La composició del jurat, així com els mentors que ajudaran als participants, podrà ser comunicat més endavant al lloc web oficial de la SFML2018.

9. CONSULTAS Y SUGERENCIAS

Per a resoldre qualsevol dubte o realitzar algun suggeriment, es pot contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: innovab@aiguesdebarcelona.cat

10. CONDICIONS GENERALS

La participació a la SFML2018 implica l’acceptació íntegra e incondicional dels termes i condicions expressats a les presentes bases reguladores, així com la interpretació de les mateixes que porti a terme Aigües de Barcelona.

Per tant, les persones participants es comprometen a participar a la SFML2018 en el cas de ser seleccionades, assistir a un mínim del 80% de les Masterclass i Workshops, assistir al Kick-Off del 20 de setembre, i al Demo Day del 9 de novembre, a realitzar una presentació en públic del seu projecte, i participar a les presentacions i discussions informals amb les parts interessades, complint així mateix amb totes les normes de la SFML2018.

L’incompliment d’aquestes bases o la manca de veracitat en realitzar quantes manifestacions i garanties realitzin els participants, comportarà l’exclusió de la SFML2018 i la pèrdua de quants premis o distincions s’haguessin concedit. Aigües de Barcelona es reserva el dret a desqualificar qualsevol projecte que, al seu parer, vulneri els procediments i normes de la competició, essent les seves decisions definitives i vinculants.

Així mateix, els participants acceptaran les decisions del jurat, en quant a la selecció de les idees finalistes i els guanyadors de la SFML2018. L’organització es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament de la SFML en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari, per justa causa, sense que això pugui derivar cap responsabilitat. No obstant, aquests canvis es comunicaran degudament.

Aigües de Barcelona farà tot el possible per evitar que qualsevol canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

Per al coneixement de qualsevol litigi que es pogués plantejar en quant a interpretació o aplicació de les presents bases, la llei aplicable serà l’espanyola. Tant l’organització com els participants d’aquesta SFML2018 es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa o qualsevol altre aforament que pogués correspondre’ls-hi.

Sobre els premis

No s’oferiran premis alternatius si els guanyadors decideixen rebutjar els premis. Els esmentats premis són personals i intransferibles i poden estar subjectes a canvis o modificacions alienes a l’organització de l’esdeveniment.

11. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Confidencialitat

Tota la informació o dades, documentació, software, material de capacitació i tècniques posades directa o indirectament a disposició dels participants de la SFML2018 pels organitzadors, serà tractat de forma confidencial, no podent ésser posat en coneixement o transmès de qualsevol manera a tercers pel participant, ni explotat comercialment per aquest o en el seu nom.

Tots els materials presentats pels participants hauran de ser apropiats per la seva difusió pública. No hauran d’incloure informació confidencials que els participants no vulguin fer pública, o bé ho comunicaran expressament a l’organització per tal d’evitar la seva divulgació.

Propietat intel·lectual e industrial

Tots els drets sobre la SFML2018 són de titularitat d’Aigües de Barcelona.

Els participants garanteixen, amb total indemnitat per a l’organització, que l’autoria dels projectes presentats els hi pertany legítimament conforme a dret, que no són còpia ni modificació total o parcial de qualsevol altra, i que no vulnera cap dret de propietat intel·lectual o industrial, deure de secret o pacte de confidencialitat.

En particular, els participants no utilitzaran cap material protegit per copyright, marca u altre dret de propietat intel·lectual sense el permís exprés del titular del copyright, marca o altre dret de propietat intel·lectual. Els participants seran els únics responsables de qualsevol dany que es derivi de qualsevol infracció de copyright, marca o altre dret de propietat intel·lectual, o qualsevol altre dany que resulti de tal publicació.

Els participants seran també responsables d’assegurar que les idees presentades no són ofensives, denigrants o inciten a la violència, el racisme o vulneren els drets fonamentals ni les llibertats públiques, ni tampoc suposen una intromissió de la intimitat personal o familiar de les persones físiques, ni una violació del dret a l’honor de tercers, respectant en tot cas les normes de convivència i codi ètic de la clàusula 15 de les presents bases.

Els participants accepten la divulgació i comunicació dels seus projectes per part d’Aigües de Barcelona, essent responsabilitat dels mateixos la protecció de les idees a efectes de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o industrial que, en el cas que correspongui, quedant per tant l’organització eximida de qualsevol responsabilitat en l’esmentada matèria.

Els participants mantindran l’autoria dels seus projectes, atorgant a Aigües de Barcelona una llicència d’ús gratuïta sense limitacions territorial ni temporal. En cas que els participants volguessin comercialitzar la seva idea o desenvolupament, hauran d’oferir-ho amb caràcter preferent a Aigües de Barcelona. En aquest cas, els participants i Aigües de Barcelona negociaran les condicions i termes per a portar a terme, en cas d’acord, l’esmentada comercialització o cessió de tots els drets d’explotació del projecte a Aigües de Barcelona de forma exclusiva. En cas de no arribar a cap acord econòmic, Aigües de Barcelona mantindrà una llicència d’ús de forma no exclusiva i gratuïta sobre el desenvolupament durant el màxim temps establert per la legislació.

12. NORMES DE CONVIVÈNCIA I CODI ÈTIC

Els participants es comprometen al compliment del codi ètic de la competició:

13. RESPONSABILITATS

Els participants mantindran indemnes en tot moment a Aigües de Barcelona davant de reclamacions de tercers i seran responsables, assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega que es pogués derivar a favor de tercers, com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les obligacions establertes a les presents bases.

Aigües de Barcelona no es responsabilitza de les possibles eventualitats fortuïtes que puguin afectar al desenvolupament de la SFML2018. En cap cas Aigües de Barcelona serà responsable dels errors a les diferents fases de l’esdeveniment de qualsevol persona o entitat participació de la qual sigui necessària per al desenvolupament de la SFML2018.

Aigües de Barcelona es reserva la facultat d’adoptar totes les mesures que siguin oportunes per tal d’evitar qualsevol conducta de qual sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present SFML2018, o en l’incompliment de les seves normes, o en perjudici d’altres participants. La primera i immediata conseqüència serà l’expulsió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagi obtingut, i sens perjudici de qualsevol altra acció legal que sigui procedent, incloent la corresponent a danys i perjudicis.

Així mateix, Aigües de Barcelona es reserva el dret a excloure i demandar als participants en cas d’aportar o penjar material que contingui virus, cucs, o qualsevol altre codi informàtic dirigit a, o apte per fer mal, interferir, interceptar, o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, sens perjudici de les accions legals que corresponguin.

14. PROTECCIÓ DE DADES

EL tractament de dades d’acord amb la política de privacitat de la Sant Feliu Maker League a la qual es pot accedir a través del lloc web makerleague.aiguesdebarcelona.cat

Data: 13 de juliol de 2018