CONDICIONS D’ÚS WEB I FÒRUM SANT FELIU MAKER LEAGUE

 

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ CONDICIONS

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’ús del lloc web i concretament el fòrum de la part privada del web que AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en adelante, “AIGÜES DE BARCELONA” posa a disposició dels usuaris que accedeixen a la part privada del lloc web, amb l’objectiu d’informar sobre els seus serveis, així com la seva utilització.

L’accés i/o ús dels serveis implica la completa e incondicional acceptació de les condicions d’ús publicades per AIGÜES DE BARCELONA en el moment del seu accés i/o ús.

 

2. CONDICIONS D’ÚS RELATIVES AL CONTINGUT I ELS SERVEIS.

L’ús del lloc web i el seu contingut és completament voluntari i està sota la responsabilitat de cada usuari.

L’accés és gratuït excepte el cost (si existís) de la connexió a les xarxes que proveeix el proveïdor dels serveis contractats per l’usuari.

Els usuaris poden accedir únicament al contingut a través dels mitjans o procediments que s’han posat a disposició per aquest propòsit en el lloc web amb aquesta finalitat, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o que causin danys al lloc web i/o a la informació o serveis oferts.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts i serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no portar a terme els següents comportaments, de forma enunciativa i no limitativa: (a) utilitzar els continguts i serveis amb un propòsit que es consideri il·legal, immoral o en contra de les pràctiques generalment acceptades o d’ordre públic; (b) transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, so i/o imatges, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol material que sigui obscè, ofensiu, vulgar, o que pugui induir a actuacions de caràcter criminal, calumnies, difamacions, qualsevol tipus de violència o, en general, qualsevol actuació contrària a les lleis, els drets morals o les bones pràctiques, generalment acceptades o d’ordre públic; (c) reproduir, copiar o distribuir el contingut, o permetre l’accés públic a ells, a través de qualsevol forma de comunicació pública, o transformar-ho o modificar-ho, excepte que es realitzi amb el permís del titular dels drets d’autor o titular dels drets corresponents, (d) infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers o a Aigües de Barcelona; (e) utilitzar els serveis i el contingut d’una manera que podria debilitar o sobrecarregar el funcionament del lloc web; (f) realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·legals o fraudulentes de qualsevol tipus; i (g) utilitzar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per a finalitats publicitàries i, en particular, per a l’enviament de publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa, o qualsevol altra finalitat comercial sense l’autotització del destinatari i d’Aigües de Barcelona.

L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que Aigües de Barcelona pugui sofrir, directa o indirectament, com a resultat de qualsevol incompliment d’aquestes Condicions d’Ús i normativa aplicable.

 

3. CONTINGUTS PROPORCIONATS PELS USUARIS DEL LLOC WEB.

L’usuari declara ser el titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o estar autoritzat per a la distribució i comunicació pública dels continguts que aporti o comparteixi al lloc web (per exemple, imatges, opinions, així com qualsevol altre contingut que carregui l’interessat al formulari d’inscripció, etc.) i autoritza i, per tant, cedeix expressament a Aigües de Barcelona el contingut facilitat per a la seva reproducció, distribució, i comunicació pública a través de qualsevol tipus de mitjà electrònic, principalment internet, per a tot el món, amb temps il·limitat.

L’usuari que decideix compartir i facilitar continguts i/o informació a través de les eines de comunicació facilitades al lloc web, tals com imatges, opinions, i qualsevol altre contingut, consent expressament que l’esmentat contingut pot ser compartir per tots els usuaris de l’eina amb les finalitats indicades en aquestes Condicions.

Així mateix, Aigües de Barcelona es reserva la potestat de retirar aquells continguts, així com el bloqueig de l’usuari infractor, que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats d’aquest lloc web i, en concret, no estiguin relacionats amb la Sant Feliu Maker League.

Aigües de Barcelona no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicitaris, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De totes maneres, periòdicament es revisaran els continguts inserits i publicats, a fi d’assegurar els principis de qualitat del lloc web, així com les normes aquí indicades.

Qualsevol usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent, assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a Aigües de Barcelona de qualsevol responsabilitat.

 

4. LLICÈNCIA D’ÚS DE LA PART PRIVADA DEL LLOC WEB PER ALS USUARIS

El lloc web és gratuït. Aigües de Barcelona atorga als usuaris una llicència gratuïta no exclusiva i no transferible (en endavant, la Llicència) per a utilitzar  la part privada del lloc web.

4.1. Drets d’autor.

Aigües de Barcelona és el propietari del lloc web. Aquest contracte és una llicència per a utilitzar el lloc web i les seves eines, i no implica una cessió de propietat dels drets de l’esmentat programa.

L’usuari no pot canviar, desestructurar, desmuntar o descompilar el lloc web, cosa que inclou l’ús de qualsevol tecnologia actual o futura.

L’incompliment de qualsevol dels termes i condicions d’aquesta Llicència s’interpretarà com un incompliment de les Condicions d’Ús.

4.2. Garanties i responsabilitats

L’usuari ha d’utilitzar el lloc web d’acord amb els termes i condicions del present document.

Aigües de Barcelona no garanteix la disponibilitat, continuïtat, ni el funcionament, a excepció de les fallades del lloc web. Per tant, en la mesura que la legislació ho permet, aquesta garantia no inclou els danys soferts de la falta de disponibilitat o funcionament del lloc web i qualsevol dels serveis que el lloc web facilita.

Aigües de Barcelona no assumeix la responsabilitat derivada de circumstàncies imprevistes o per força major. Així mateix, Aigües de Barcelona no serà responsable de qualsevol causa fora del control raonable, com l’existència o entrada de virus i interferències de tercers.

4.3. Duració de la Llicència

La vigència d’aquesta Llicència comença amb la seva acceptació. Aigües de Barcelona tindrà dret a restringir, suspendre, o rescindir aquesta Llicència a la seva pròpia discreció, tant completa com parcialment, en qualsevol moment o per qualsevol motiu, sense previ avís o responsabilitat.        

Aigües de Barcelona no concedeix cap llicència o autorització de l’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aigües de Barcelona es reserva el dret a cancel·lar l’accés a qualsevol eina del lloc web, així com a tot o part del contingut proporcionat a través d’ell, en qualsevol moment i sense previ avís, per raons tècniques, de seguretat, manteniment o fallades d’energia o qualsevol altra causa raonable.

En conseqüència, Aigües de Barcelona no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del lloc web o del contingut, per la qual cosa l’ús dels mateixos per part dels usuaris es realitza sota el seu propi risc, i Aigües de Barcelona no pot ser considerat responsable de la discontinuïtat o indisponibilitat dels esmentats serveis.

Aigües de Barcelona no es responsabilitza de qualsevol interrupció del lloc web, demores, errors, mal funcionament i, en general, de qualsevol altre problema que provingui de causes fora del control raonable del lloc web, i/o degut per una conducta intencionada o per culpa dels usuaris, i/o degut a causes de força major. S’entén per força major tots aquells esdeveniments que s’escapen del control raonable d’Aigües de Barcelona, com fallades de tercers, operadors, empreses de serveis, actes de govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes u omissions de les autoritats públiques, o els produïts com a resultat de desastres naturals, apagades, l’atac de hackers u altres tercers a la seguretat o integritat del sistema. En qualsevol cas, qualsevol que sigui la causa, Aigües de Barcelona no tindrà responsabilitat alguna pels danys, directes o indirectes, o per les pèrdues produïdes.

Aigües de Barcelona s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin resultar de la falta de veracitat, exactitud, integritat, i/o puntualitat del contingut transmès, emmagatzemat, posat a disposició o rebut, obtingut o accedit a través del lloc web, pel contingut proporcionat per tercers.

Aigües de Barcelona realitzarà els esforços comercials raonables per actualitzar i corregir la informació allotjada al lloc web que no compleixi els estàndards mínims de precisió.

Aigües de Barcelona no es responsabilitza del contingut de la informació recopilada al lloc web, ni de les opinions, comentaris o altres comunicacions que no siguin emeses directament per Aigües de Barcelona.

Aigües de Barcelona exclou tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui resultar de la presència de virus o la presència d’altres elements nocius en el contingut, que puguin causar alteracions en els sistemes informàtics, així com en documents o altres sistemes emmagatzemats en el lloc web.

Aigües de Barcelona exclou tota responsabilitat pel contingut que els usuaris publiquen en el lloc web i, en concret, en el fòrum de la part privada o comunitat online i, per tant, els usuaris són responsables del contingut enviat per ells.

De la mateixa manera, Aigües de Barcelona no es fa responsable de l’ús que els usuaris facin del contingut del lloc web o de les seves contrasenyes, o de qualsevol altre tipus de material contingut al lloc web que potencialment constitueixi una violació dels drets de propietat intel·lectual o altres drets de tercers. Així mateix, Aigües no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin ocórrer mitjançant l’ús de versions obsoletes dels navegadors o software, o per les conseqüències que pugin derivar-se del mal funcionament dels navegadors, ja sigui per configuració incorrecta, virus informàtic, o qualsevol altra causa no directa relacionada amb el lloc web.  

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El lloc web, excloent els enllaços a tercers, és controlat per Aigües de Barcelona. Mitjançant l’accés i/o ús del lloc web, l’usuari accepta expressament que totes les disputes, reclamacions i altres qüestions derivades o relacionades es regiran per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, a excepció que la normativa de protecció als consumidors i usuaris estableixi un altre criteri.

 

7. TITULAR DEL LLOC WEB

El nom i el logotip © són marques registrades

Copyright Aigües de Barcelona. © 2018, Tots els drets reservats.

Aigües de Barcelona és la propietària intel·lectual i industrial del lloc web, incloent: la marca, imatges, so, àudio, vídeo, textos, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i els programes informàtics.

De conformitat amb el marc normatiu nacional, europeu i internacional relatiu als drets de propietat intel·lectual, està expressament prohibit reproduir, distribuir o comunicar públicament tot o part del contingut d’aquest lloc web, en particular el contingut creat per Aigües de Barcelona, amb finalitats comercials, en qualsevol dispositiu o per qualsevol altre mitjà tècnic, sense l’autorització d’Aigües de Barcelona.

L’usuari es compromet a respectar els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d’Aigües de Barcelona.